Branchekode

BKDs vedtægter

Vedtægter for

Bager- og Konditormestre i Danmark

 

 • 1. Navn og hjemsted 

Organisationens navn er Bager- og Konditormestre i Danmark (i det følgende kaldet BKD).

Hjemstedet er København.

 

 • 2. Formål

BKD’s formål er at varetage den danske bager- og konditorstands interesser og herun­der at arbejde for at skabe de bedst mulige betingelser for udøvelsen af bager- og konditorerhvervet.

Denne målsætning søger BKD fremmet bl.a. gennem følgende arbejdsprincipper:

 

 1. At fremme og styrke organisationen og det kollegiale sammenhold inden for medlemskredsen.
 2. At varetage medlemskredsens interesser overfor lovgivningsmagten, offentlige myndigheder, andre erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer og offentligheden, herunder nyhedsmedierne.
 3. Ved, gennem henvendelser til ovennævnte organer, at skabe og opretholde de bedst mulige erhvervs- og uddannelsesvilkår for medlemmerne.
 4. Gennem medlemskab af Dansk Erhverv at varetage medlemskredsens arbejdsmarkedspolitiske interesser, herunder at yde medlemmerne vejledning og bistand i spørgsmål om løn- og arbejdsforhold og bidrage til, at tvistigheder vedrørende sådanne spørgsmål undgås eller bilægges.
 5. At varetage medlemskredsens arbejdsmiljøpolitiske interesser, herunder at bistå medlemmerne i konkrete arbejdsmiljøspørgsmål.
 6. At dygtiggøre medlemmerne af medlemskredsen ved fremme af forståelsen af branchens opgaver og synspunkter gennem oplysningsvirksomhed, kurser, konsulentbistand og lignende.
 7. At medvirke til at der i befolkningen tilvejebringes en positiv indstilling over for den selvstændige og frie bager- og kondi­torbranche.
 8. At deltage i internationalt samarbejde for derigennem at udveksle erfaringer med bager- og konditorsektorer i andre lande og igennem internationale organisationer positivt påvirke de internationale regler, der har betydning for erhvervet.
 9. At udgive et medlemsblad

 

 • 3. Forholdet til andre organisationer

Til fremme af ovenstående formål har BKD indmeldt sig i Dansk Erhverv/Dansk Erhverv Arbejdsgiver og dermed Dansk Arbejdsgiverforening. BKD og BKD’s medlemmer er som følge heraf forpligtet til at respektere Dansk Erhvervs og Dansk Erhverv Arbejdsgivers vedtægter og bestemmelser. Medlemmer af BKD er endvidere forpligtet til at respektere de af Dansk Erhverv Arbejdsgiver indgående overenskomster, der naturligt henhører under bager- og konditorbranchen.

Endvidere kan BKD søge medlemskab af CEBP, den europæiske Bagermesterorganisation samt andre organisationer nationalt og internationalt, som efter bestyrelsens skøn kan bidrage til at opfylde BKD’s formålsparagraf.

 

 • 4. Medlemskreds

Som medlem af BKD kan optages enhver person, der driver bageri og/eller konditori.

Såfremt virksomheden drives i selskabsform, er det selskabet, der oppebærer medlemskabet af BKD, idet der ved optagelsen udpeges en repræsentant, der kan forpligte det pågældende selskab over for BKD i enhver hen­seende. Selskabsindehavere hæfter subsidiært solidarisk.

Ingen virksomhed eller personlige medlemmer kan samtidig være medlem af en anden forening med samme interessesfære som BKD eller en faglig organisation, der varetager lønmodtagernes interesser.

 

Optagelse

Optagelse regnes fra begyndelsen af det kvartal, hvori ansøgningen om optagelse er godkendt af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger optagelse som medlem, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt det førstkommende landsmøde.

Såfremt den over for foreningen ansvarlige repræsentant for en virksomhed måtte afgå ved døden og dennes efterlevende ægtefælle, samlever eller medindehaver fortsætter virksomheden efter medlemmets død, indtræder denne automatisk i alle afdødes rettig­heder og forpligtigelser, medmindre det, senest 3 måneder efter overtagelsen, skriftligt tilkendegives, at medlemskabet ikke ønskes videreført.

 

 • 5. Kontingent

For medlemskabet af BKD betaler hver virksomhed et kontingent, der fastsættes af landsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet består af et grundkontingent og et lønsumskontingent, som samlet eller hver for sig kan tillægges moms i henhold til gældende lovgivning

Grundkontingentet reguleres hver den 1. januar med ændringen i pristallet for den nærmest foregående 12 måneders periode.

Medlemmer med flere butikker og filialer betaler et grundkontingent. Derudover betales lønsumskontingent for alle ansatte i øvrige filialer og butikker.

Herudover er medlemmer af BKD forpligtet til at betale det til enhver tid fastsatte kontingent og øvrige bidrag til DE/DA, jf. § 3.

Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt, forpligter hvert enkelt medlem sig til at fremsende oplysninger til brug for beregningen af kontingentet. Bestyrelsen kan forlange de indsendte oplysninger attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kontingentet forfalder til betaling i fire rater henholdsvis den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 30. november

Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt fra begyndelsen af det kvartal, hvori indmeldel­sen er godkendt. Sager af fagretlig eller anden juridisk karakter kan kun forventes ført af organisationen/Dansk Erhverv Arbejdsgiver, såfremt disse er opstået efter det faktiske medlemsforholds ikrafttræ­den. Medlemskab anses først for effektueret, når første periodekontingent er betalt.

Såfremt kontingentet ikke er betalt 1 måned efter forfaldsdagen, kan kontingentet efter sekretariatets skøn forhøjes med et af bestyrelsen fastsat administrationsgebyr og/eller pålægges morarenter. Medlemmer, der ikke har betalt forfaldent kontingent senest 2 måneder efter forfaldsda­gen, skal opfordres til at betale restancen inden 14 dage. Er kontingentet fortsat ikke indbetalt, kan bestyrelsen vælge at inddrive det skyldige kontingent ved retslig inkasso.

Udebliver betalingen inden for den fastsatte frist, mister medlemmet sin stemmeret i alle BKD’s anliggender samt retten til at opnå rådgivning fra såvel BKD som Dansk Erhverv. Stemme- og rådgivningsretten kan alene generhverves ved betaling af det skyldige beløb.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt medlemmets kontingentrestance er overgivet til retslig inkasso.

 

 • 6. Administrative organer

 BKD’s administrative organer er:

 1. Landsmødet
 2. Bestyrelsen
 3. Direktionen

 

 • 7. Landsmødets opgaver og sammensætning

BKD’s øverste myndighed er landsmødet, der afholdes hvert andet år i årets første halvår. Landsmødets placering og varighed besluttes af bestyrelsen.

Indvarsling til landsmødet skal med mindst 8 ugers varsel gennem BKD’s fagblad eller på en af BKDs digitale medlemsplatforme. Endelig dagsorden bilagt regnskab, indkomne forslag og stemmebevis udsendes, således at de er de anmeldte medlemmer i hænde senest 3 hverdage før Landsmødets afholdelse.

Alle medlemsforslag offentliggøres senest 3 uger før landsmødet afholdelse på en af BKDs digitale platforme.

Forslag fra medlemmerne skal for at blive optaget på dagsordenen være sekretariatet i hænde senest 4 uger før landsmødets afholdelse.

Landsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde, herunder orientering om drift og økonomi
 3. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand, hvert fjerde år
 6. Valg til BKD’s bestyrelse i henhold til vedtægterne samt meddelelse om eventuelt udpegede personer til bestyrelsen
 7. Eventuelt.

Møde- og stemmeberettiget på landsmødet er ethvert medlem, der i henhold til §4 er optaget som medlem af BKD.

Det er en betingelse for at opnå møde- og stemmeret, at det/den pågældende medlem ikke er i restance med såvel kontingent, jf. §5 som andre ydelser i medfør af medlemskabet.

Medlemmer, der ønsker at deltage i landsmødet med stemmeret, skal anmelde dette til sekretariatet senest 5 dage før landsmødets afholdelse. Det enkelte medlem vil herefter, sammen med den endelige indkaldelse, modtage en bekræftelse pr. brev eller mail, som ombyttes til en stemmeseddel umiddelbart inden mødets start.

På landsmødet kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen anførte sager. Landsmødet ledes af en dirigent, der vælges uden for bestyrelsens kreds. Over landsmødet føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Afstemninger på landsmødet foretages normalt ved håndsoprækning af de stemmeberettigede. Skriftlig afstemning kan dog kræves af dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede, og skal som minimum foretages ved afstemninger om optagelse eller eksklusion af et medlem samt ved valg, når der er flere kandidater, end der skal vælges. Ved valg til bestyrelsen kan det enkelte medlem kun afgive stemmer på maksimalt tre kandidater.

Alle afgørelser på landsmødet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i vedtægterne.

Et stemmeberettiget medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Hvert medlem kan dog – foruden sin egen stemme – kun afgive stemme for ét andet medlem ifølge fuldmagt.

 

 • 8. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde kan/skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel, når denne finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftlig begærer det, ledsaget af en redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde kan det ekstraordinære landsmøde forlanges indkaldt senest 14 dage efter, at den skriftlige begæring er kommet foreningen i hænde.

Er det ekstraordinære landsmøde indkaldt til valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer, dispenseres reglen i § 9. Kandidater skal anmeldes til sekretariatet senest 8 dage før.

 • 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen er BKD’s øverste administrative myndighed i alle foreningens anliggender.

Bestyrelsen består af formanden samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af landsmødet skiftevis for fire år ad gangen. Formanden samt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal være faguddannede bagere og/eller konditorer. En virksomhed kan kun være repræsenteret af én person i bestyrelsen. Herudover vælges ligeledes for to år ad gangen, to suppleanter, der indtræder ved vakance. Dette gælder dog kun i det omfang, hvor der til bestyrelsesvalget er opstillet flere kandidater, end der er bestyrelsesplader. Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

Af bestyrelsens 6 direkte valgte menige bestyrelsesmedlemmer skal mindst et medlem drive virksomhed i København, et medlem på det øvrige Sjælland, Lolland-Falster eller Bornholm, et medlem på Fyn samt to medlemmer i Jylland. Dette gælder dog kun i det omfang, der er opstillet kandidater fra det pågældende område. Ved bestyrelsesvalget skal det sikres, at intet geografisk område kan opnå flertal blandt de menige medlemmer af bestyrelsen.

Som medlem af bestyrelsen, uden stemmeret, betragtes endvidere den person, der som repræsentant for BKD beklæder enten formands- eller næstformandsposten i Det Faglige Fællesudvalg. Såfremt denne er repræsenteret i bestyrelsen, jfr. nærværende paragraf, stk. 2, bortfalder dette stykke.

Kandidater, der søger valg til formandsposten og/eller bestyrelsen skal være anmeldt til sekretariatet senest 4 uger før afholdelse af landsmødet.

Bestyrelsen vælger på sit første møde efter landsmødet af sin midte en næstformand. Genvalg kan finde sted. Formanden er berettiget til at oppebære løn efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte at yde vederlag til andre medlemmer af bestyrelsen og udvalg.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen i tiden indtil det førstkommende ordinære landsmøde fuldstændiggøre sit antal med et nyt medlem, jfr. andet afsnit. Der kan i dette tilfælde dispenseres for antallet af faglærte. På samme måde kan den midlertidigt supplere sig i tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem i en længere periode er forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde.

Hvis formanden varigt eller i en længere periode ikke kan varetage sit hverv grundet f.eks. dødsfald, konkurs eller udtræden af andre årsager, konstitueres næstformanden som formand, indtil en ny formand kan vælges på et landsmøde. Bestyrelsen konstituere ny næstformand.

Afgår formanden umiddelbart før et landsmøde, hvor det i.h.t. vedtægterne ikke er muligt at opstille kandidater, skal bestyrelsen indstille til landsmødet, at der afholdes ekstraordinært landsmøde med valg af formand på dagsordenen. Næstformanden udpeges efter gældende regler for ordinær udpegning.

 • 10. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder normalt 4 ordinære møder hvert kalenderår. Det første møde i årets første kvartal og de efterfølgende med normalt 3 måneders intervaller.

Såfremt formanden skønner det påkrævet, eller hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kræver det, skal formanden indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Hvor intet andet er bestemt, træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfæl­de af stemmelighed bortfalder forslaget.

Det påhviler formanden at foranledige bestyrelsen indkaldt. Indkaldelsen sker ved mail eller almin­deligt brev til hvert bestyrelsesmedlem.

Indkaldelsesvarslet skal være mindst 8 dage. Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden.

Bestyrelsens møder ledes af formanden eller, i dennes fravær, af en af bestyrelsen valgt dirigent, normalt dog næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret med taleret desuden BKD’s daglige leder, eventuelt en referent, samt personer, der særligt er inviteret.

 

 • 11. Protokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen udfærdiges et referat, der fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør selv, hvorvidt og i hvilket omfang referatet, ud over til bestyrelsen, skal udsendes til andre end denne i en af bestyrelsen godkendt affattelse.

 

 • 12. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, enten stående eller med henblik på varetagelse af særlige opgaver (ad hoc-udvalg). Bestyrelsen fastlægger de enkelte udvalgs kommissorier.

 

 • 13. Direktion

Bestyrelsen ansætter en daglige leder, som i samarbejde med formanden har ansvaret for, at de af bestyrelsen lovligt trufne beslutninger søges gennemført.

Den daglige leder deltager i bestyrelsens møder, landsmødet samt øvrige møder i medfør af disse vedtægter og har i samarbejde med formanden ansvaret for, at disse bliver forsvarligt tilrettelagt.

 

 • 14. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og det påhviler bestyrelsen og direktion at foranledige, at der føres et ordentligt regnskab i overensstemmelse med god regnskabs­skik, herunder at der af direktionen udarbejdes budgetter og foretages budgetopfølgning.

Til at revidere regnskaberne udpeges/genudpeges hvert år efter godkendelse af det forri­ge års regnskab en revisor, der skal være statsautoriseret.

 

 • 15. Tegningsret

BKD’s formue skal anbringes i solide pengeinstitutter eller let realisable værdipapirer, der skal noteres på BKD’s navn. Til anbringelse på anden måde kræves bestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde.

BKD’s bestyrelse kan vedtage køb eller salg af fast ejendom, såfremt det skønnes at være formålstjenligt for ledelsen og driften af BKD’s sekretariat.

BKD’s bestyrelse kan med 3/4 af den samlede bestyrelse vedtage, at der af BKD’s midler indskydes ansvarlig kapital i selskaber, der har til formål at virke for forhold, der har generel faglig og erhvervsmæssig interesse for BKD’s medlemmer.

BKD tegnes i øvrigt af formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen eller 5 medlemmer af bestyrelsen. Der kan meddeles prokura kollektivt eller enkeltvis.

 

 • 16. Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse af foreningen, der skal foretages skriftligt, skal ske med mindst 6 måneders varsel til 1. juli. 

Opstår der i løbet af de nævnte 12 måneder en arbejdskonflikt, det være sig såvel i medlemmets virksomhed, som over for foreningen på vegne forenin­gens medlemmer, kan udtrædelse først finde sted efter konfliktens ophør. Et udtræden­de medlem er, indtil den faktiske udtrædelse kan ske, underkastet foreningens vedtæg­ter og bestemmelser.

Et medlemskab ophører ved medlemmets konkurs eller, når et dødsbo er taget under behandling om gældsfragåelsesbo, fra henholdsvis den dag konkursdekret afsiges eller et dødsbo tages under behandling som gældsfragåelsesbo, medmindre boet inden 3 uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet.

Rettigheder og forpligtelser ophører med udtrædelsen og således, at den udtrædende ikke har krav på tilbagebetaling af nogen del af det indbetalte kontingent og andel i BKD’s formue. Forpligtelser over for BKD, der er opstået inden udtrædelsen, hæfter den udtrædende fortsat for.

 

 • 17. Appel til landsmødet

Intet spørgsmål vedrørende BKD’s vedtægter eller forståelsen deraf kan fra medlemmer­nes side indbringes for de ordinære domstole eller voldgiftsret. Afgørelse i så henseende træffes af bestyrelsen, dog kan ethvert medlem indbringe bestyrelsens afgørelse for det nærmeste påfølgende landsmøde. 

 

 • 18. Overtrædelse af vedtægter og lignende

Overtræder et medlem BKD’s vedtægter eller beslutninger, kan bestyrelsen idømme med­lemmet en bøde på kr. 5.000,00 til kr. 100.000,00. Bødebeløbet kan af landsmødet forhøjes uden iagttagelse af BKD’s bestemmelse om vedtægtsændringer.

Med samme begrundelse kan bestyrelsen vælge at ekskludere et medlem.

Beslutninger iht. ovenstående kræver, at 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor.

Medlemmet kan inden 1 måned fra afgørelsens meddelelse anke denne til den kollegiale voldgiftsret (jf. §19).

 

 • 19. Den kollegiale voldgiftsret

Den kollegiale voldgiftsret består af 3 dommere. Rettens formand er civildommeren i den retskreds, hvor BKD har hjemsted. 

Bestyrelsen og det medlem, sagen angår, udnævner hver en dommer, der ikke behøver at være medlem af BKD.

Det medlem, sagen angår, skal ved anbefalet brev underrettes om bestyrelsens valg af dommer og opfordres til for sit vedkommende inden 10 dage ligeledes at vælge en dommer. Er rettens formand ikke inden for den angivne frist på samme måde underret­tet om medlemmets valg af dommer, udpeges denne af rettens formand.

Parterne har pligt til, såfremt den kollegiale ret skønner det nødvendigt, at stille sikker­hed for alle udgifter, som sagen skønnes at ville foranledige. Den kollegiale ret træffer bestemmelsen om sikkerhedens størrelse og art.

Sager for den kollegiale voldgiftsret ledes og afgøres af dommeren efter retsplejelovens regler for underretssager med tilbørlig hensyntagen til disse sagers særlige karakter.

Den kollegiale voldgiftsrets afgørelse er endelig og bindende for parterne. Enhver bøde, som bestyrelsen eller den kollegiale voldgiftsret idømmer, tilfalder BKD.

 

 • 20. Hæderstegn 

Det af DDBF den 10. januar 1950 indstiftede hæderstegn er også BKD’s hæderstegn, og kan af bestyrelsen tildeles personer, der ved deres arbejde i organisationens tjeneste eller ved særlig indsats har gjort sig fortjent hertil.

Hæderstegnet kan også tildeles udenlandske organisationsledere.

 

 • 21. Statistik 

Såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, kan der indsamles statistiske oplysninger fra medlemmerne til brug i forbindelse med overenskomstmæssige forhandlinger, myndigheder og lignende. Det samme gør sig gældende i det omfang Dansk Erhverv måtte kræve det.

 

 • 22. Ændring af vedtægterne og opløsning 

Ethvert medlem er pligtig til nøje at overholde BKD’s vedtægter, således som de til en­hver tid er.

Ændringer i vedtægterne sker på landsmødet, såfremt vedtagelse sker med 2/3 majori­tet. Opløsning af foreningen kan kun ske, når enslydende vedtagelse med 2/3 majoritet er sket på 2 på hinanden følgende landsmøder med mindst 1 måneds mellemrum.

Det er endvidere en betingelse for gyldigheden af en eventuel beslutning om opløsning af foreningen, at landsmødet forinden har truffet bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser. Brancherelevante formål prioriteres i videst mulige omfang.

Således vedtaget af bestyrelsen med seneste ændringer vedtaget på landsmødet den 29. april 2019: